استخدام کارشناس برنامه ریزی تامین و تولید

شرح موقعیت شغلی

توضیحات در مورد همکاری با مجموعه پاکرخ و شرح موقعیت‌های شغلی موجود

وظایف

  • توضیحات در مورد شغل و وظایف مرتبط

ارسال